Året som gikk

 

 

CITYPRISEN TIL BARCODE
Juryen mente prosjektet representerer ”et fremtidsrettet grep der klassiske verdier rundt behandling av byrom, bygninger og arkitektur finner et nytt, kraftfullt og vitalt uttrykk.”

BELLEVUEHAGEN PÅBEGYNT
Oppføringen av totalt 65 leiligheter i sentrum av Fredrikstad. Beboerne vil kunne glede seg over en av områdets beste beliggenheter, i umiddelbar nærhet til Gamlebyen og Glomma.

SKIEN BRYGGE – ET PILOTPROSJEKT
Som landets første, ble prosjektet godkjent som pilot for BREEAM Communities, et internasjonalt verktøy i miljøsertifisering av byutviklingsprosjekter.

ELVERUM SKYSSTASJON ÅPNET
Prosjektet var et samarbeid mellom Rom, Jernbaneverket, Hedmark Trafikk og Elverum kommune.

BERGEN STASJON 100 ÅR
Markering med familiearrangement og rallar-opera. Stasjonen er fredet.

 

 

 

 

 

 

INNFLYTTING PÅ GREFSEN STASJON
De første beboerne flyttet inn i Hus 1 og Hus 2. Totalt omfatter prosjektet 1.000 boliger.

NYTT KONTORBYGG PÅ FILIPSTAD
Rom inngikk avtale med RS Platou ASA om leie av et nytt kontorbygg like ved den verneverdige Generaldirektørboligen på Filipstad. Bygget vil stå ferdig våren 2015.

NYTT KNUTEPUNKT I TRONDHEIM
Singel purpose-selskapet Trondheim Stasjonssenter AS ble etablert for å utvikle en ny sentralstasjon for tog, buss og båt. Prosjektet omfatter også næringsbygg og leiligheter.

IPD PRIS TIL ROM
For tredje år på rad, får Rom prisen for høyeste relative avkastning siste tre år blant samtlige diversifiserte porteføljer i Skandinavia.

SAGA SENTER FERDIGSTILT
Første byggetrinn på Jessheim består av 120 leiligheter og rundt 9.000 kvadratmeter næringslokaler.

LANDETS FØRSTE BREEAM-NOR «EXCELLENT»
Schweigaards gate 23 ble ferdigstilt som landets første BREEAM-NOR «Excellent» næringsbygg. Leietaker er NSB-konsernet.

DELOITTE-HUSET SOLGT
Oslo S Utvikling AS solgte Deloitte-huset i OperaKvarteret i Bjørvika til Braathen Eiendom.

BYGGESTART I OPERAKVARTALET
Tårn A vil bestå av 85 leiligheter og er forventet ferdigstilt i 2015.

 

 

MONTESSORI TIL DRAMMEN
På Sundland i Drammen åpnet byens første Montessoriskole i ombygde lokaler i Hall C.

SKIEN-PLANEN KLAR
Planforslaget for Skien Brygge omfatter boliger, kontor- og servicebygg, og ble formelt oversendt Skien kommune.

ROM BLE KÅRET TIL ÅRETS GÅRDEIER
Reitan Convenience mente Rom hadde «bidratt til vekst gjennom gode forhandlinger av eksisterende butikkportefølje, og i etableringer av nye butikker».

UTVIKLING AV GJØVIK STASJON
Singel purpose-selskapet Gjøvik Utvikling AS ble etablert for å utvikle området ved stasjonen.

NETTBUSS-EIENDOMMER TIL ROM
Rom kjøpte 19 eiendommer og 25 bygg spredt over hele landet.

SCHWEIGAARDS GATE 21
Gjensidige Forsikring ASA flytter inn i nabobygget til NSB-konsernet. Bygget er sertifisert BREEAM-NOR «Excellent».

 

ØSTBANEHALLEN TILDUKET
Østbanehallen ble stengt for omfattende renovering og fornyelse. Hallen vil, når den åpner, fremstå i ny drakt under navnet Ø.

NYTT KONTORBYGG VED BERGEN STASJON
Bergen kommune vedtok reguleringsplan som åpner for etablering av et nytt kontorbygg på 16.000 kvm. Blant leietakerne vil være KLP og Konkurransetilsynet.

GJØVIK SKYSSTASJON ÅPNET
Prosjektet er et samarbeid mellom Oppland fylkes-kommune, Opplandstrafikk, Gjøvik kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Rom.

UTVIKLING AV PARADIS
Single purpose-selskapet Paradis Boligutvikling AS ble vedtatt etablert for å utvikle området Paradis i Stavanger. Ny reguleringsplan vil omfatte både boliger og næringseiendom.

OPERAKVARTALET
Både Deloitte-huset og østbygget til DNB ble ferdigstilt. Byggestart for Tårn B med 60 leiligheter.

ALNABRU-TOMTER SOLGT
Rom inngikk avtale med Posten Norge AS om salg av tomteområder ved Alnabru-terminalen.

HØYT SCORE I LEIETAKERUNDERSØKELSE
Rom oppnådde 74 poeng, mot et landsgjennom-snitt på 71.

ROMKONFERANSEN
Politikere, eiendomsutviklere og arkitekter diskuterte temaer knyttet til befolkningsvekst, byut­vikling, boligbygging og infrastruktur.

UTVIKLING AV HOKKSUND SENTRUM
Single purpose-selskapet Hokksund Vest Utvikling AS ble etablert for å utvikle sentrumstomter i Hokksund.

 

Rom Eiendom

Vi skal skape bedre byrom der mennesker møtes.

 

Rom Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsaklig i sentrum av byer og tettsteder, og langs jernbanetraséene. Rom er aktive i alle ledd i verdikjeden, fra prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. Selskapets eiendomsportefølje spenner fra kontor- og næringslokaler, skolebygg og verksteder, til stasjoner og ulike driftsrelaterte bygg.

Rom vil møte den forventede befolkningsveksten i de store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom selskapets eiendomsportefølje bidrar Rom til å konsentrere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at flere kan bruke kollektivtransport og miljøbelastningen reduseres. Rom arbeider aktivt for å bedre butikk- og servicetilbudet på stasjonene og jobber kontinuerlig med å gjøre alle byggene til gode miljøbygg med effektive energiløsninger.

Rom-konsernet er heleid av NSB AS, og består av Rom Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single purpose-selskaper. Rom har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.

 

 

Forretningsidé

Rom skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier for eier og samfunn. Rom skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt.

 

Verdier

Romslig – Offensiv – Miljøskapende

 

_nokkeltall2

 

Ansvar

Utvikle gode kollektivknutepunkt som bidrar til at flere reiser kollektivt

 

Ansvar

Bygge boliger ved kollektivknutepunktene for å møte den forventede befolkningsveksten

 

 

 

Rom Eiendom i medvind

2013 ble et godt år for Rom på mange områder. Selskapet fikk et overskudd på 280 millioner kroner, et resultat av gode utviklingsprosjekter, høy utleiegrad og reduserte eierkostnader.


Foto Terje Borud

Utviklingsporteføljen og forvaltningsporteføljen fikk også en meget god verdiutvikling gjennom 2013 med en økning på i overkant av 700 millioner kroner. Rom hadde også stor aktivitet i sine boligprosjekter. Til tross for et fallende marked solgte Rom cirka 200 boliger på Grefsen, Jessheim, OperaKvarteret og Fredrikstad gjennom fjoråret.

EFFEKTIVE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
I august flyttet Rom inn i nybygde lokaler i Schweigaards gate 23, et bygg som eies av Rom og som var det første næringsbygget i Norge med sertifiseringen BREEAM-NOR «Excellent». Ved selv å være plassert i nærheten av Oslo S, Norges viktigste kollektivknutepunkt, ønsker vi i praksis å vise hvor viktig det er å etablere arbeidsplasser der de ansatte og besøkende kan benytte tog, buss, trikk og bane. Dette bidrar til å redusere antall bilreiser og er en viktig forutsetning for å redusere miljøbelastningen. Transportøkonomisk institutt utarbeidet høsten 2013 en rapport som viser at ved å etablere arbeidsplasser i Bjørvika ved Oslo S, fremfor å spre dem rundt i Oslo, så sparer dette samfunnet for 1,5 millioner bilreiser og 3.500 tonn klimautslipp pr. år.

Som Norges ledende knutepunktsutvikler vil Rom fortsette å planlegge sentral lokalisering av arbeidsplasser, boliger, handel og service der vi er til stede med eiendommer. Dette vil bidra til lavere biltrafikk og reduserte utslipp. I løpet av 2013 igangsatte og ferdigstilte Rom flere knute-punktsporsjekter, blant annet på Elverum, Gjøvik og Notodden.

STORE UTVIKLINGSPROSJEKTER
Oslo S er Norges viktigste kollektivknutepunkt. Rom ønsker å bygge et helt nytt Oslo S. Planen omfatter blant annet konferansehotell og ikke minst bussterminal, noe som vil gjøre det enklere for passasjerene med overgang mellom buss, tog og bane. I 2013 startet arbeidet med å rehabilitere selve Østbanehallen, der det etter hvert vil komme hyggelige spisesteder og bli et møtepunkt i byen.

Blant de største eiendomsutviklingsprosjektene i 2013 var ferdigstillelsen av Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo, hvor Gjensidige Forsikring ASA og NSB-konsernet flyttet inn. Rom planlegger også videre utvikling av Schweigaards gate med flere kontorbygg. På Filipstad er det igangsatt bygging av et nytt kontorbygg og barnehage, på Alnabru bygges det et større logistikkbygg og i Bergen er reguleringsplan for nytt kontorbygg på stasjonen godkjent.

GOD FORVALTNING
Rom har en variert og spennende eiendomsportefølje; fra stasjoner, kontorer og hoteller til fjellhaller, parkeringsanlegg og godsterminaler. Utleiegraden var ved utgangen av 2013 på 95 prosent, noe vi er meget godt fornøyd med, hensyntatt en så variert portefølje. Vi var blant de selskapene som scoret høyst når det gjelder leietakertilfredshet i 2013. Det viser at vi setter kunden i fokus og at vi hver dag jobber for et godt samarbeid med våre leietakere. Rom fikk også i 2013 tildelt pris for høyeste relative avkastning siste tre år blant samtlige diversifiserte porteføljer i Skandinavia for tredje år på rad.

2013 ble et år både på godt og vondt for oss som jobber i Rom. Pål Berger, vår administrerende direktør gjennom de siste 11 år, måtte i oktober gi tapt for sykdom. Dette har preget organisasjonen, men vi er takknemlige for alt han har gjort for Rom som selskap og for de ansatte i disse årene.

Jørn Seljelid,

Fungerende adm. dir.